KOSGEB Bölüm 12 Sınav Soru ve Cevapları

KOSGEB Bölüm 12 Sınav Soru ve Cevapları ile sizlerde kosgeb sınavına katılabilir ve kosgeb girişimcilik desteğinden yararlanabilirsiniz. KOSGEB Sınavına çalışmak ve sınavda çıkan soruları görmek için sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Soru 1 : Yenilik yönetimi sürecinde ilerleme stratejisinin uygulandığı koşullarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Cevap : Pazarın belirgin ve olgun olduğu durumlarda uygundur

Soru 2 :

I.Değişime yönelik faaliyetleri ödüllendirme sisteminin kurulması

II.Sadece işletme dışından gelen bilgilerin değerlendirilmesi

III.Örgüt üyelerinin katılımının sağlanması

IV.Değişimi destekleyen yönetim anlayışının geliştirilmesi

V.Sadece işletme içinden gelen bilgilerin değerlendirilmesi

VI.İşletmenin hem içinden hem dışından gelen bilgilerin değerlendirilmesi

Yukarıda numaralandırılmış ifadelerden hangisi/hangileri yenilikçi bir örgüt kültürünün inşası için gerekli koşullardan yer almaz?
Cevap : I, III, IV ve VI

Soru 3 : “Daha önce olmayan bir ürün/hizmet, süreç veya yöntemin geliştirilmesi ile faydaya dönüşen değişiklik” şeklinde tanımlanan yenilik türü aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Radikal yenilik

Soru 4 : Aşağıdaki yenilik yönetimi sürecinin hangi aşamasında girişimci, yeniliğin benimseneceğini veya reddedileceğini belirler?
Cevap : Karar

Soru 5 : Yenilik altyapısının tesisinde girişimcinin işletme dışı aktörler ile kurduğu bağlantıların hangisinden herhangi bir izin, maliyet veya telif transferine ihtiyaç duyulmayan bilgileri temin etmesi söz konusudur?
Cevap : Açık bilgi kaynakları

Soru 6 : Yenilik yönetimi sürecinde izlenecek stratejilerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Cevap : İlerleme stratejisini özellikle yenilikte öncü işletmeler uygular

Soru 7 : Yeni ürün stratejilerinden maliyet minimizasyonu stratejisiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Cevap : Çok gelişmiş teknolojik altyapı gerektirir

Soru 8 : Arttırılmış gerçeklik uygulamaları ile birey bulunduğu konumdan tutmak istediği evi önceden gezebilmekte ya da satın almak istediği mobilyanın salondaki duruşunu üç boyutlu olarak önceden izleyebilmektedir. İnternet teknolojisindeki bu yenilik türü aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Aşamalı yenilik

Soru 9 : Yeni ürünlerin, üretim yöntemlerinin, pazarların ve örgüt biçimlerinin geliştirilmesiyle eskilerin kaybolmasını ve bu döngünün sürekli olarak devam etmesini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Yaratıcı yıkım

Soru 10 :
I. Yenilik; sürdürülebilir ekonomik büyüme için bir itici güçtür.
II. Yenilik, rekabet gücünün temel dinamiğidir.
III. Yaratıcılık ve yenilik girişimciliğin iki temel dinamiğidir.
IV. Yeniliğin girişimciye veya işletmeye fayda yaratması yeterlidir.
Yenilik ve girişimcilik ile ilgili yukarıda yer alan ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
Cevap : I, II ve III

Soru 11 : Pazara ilk defa çıkmış yeni ürünlere karşı başka yeni ürünler geliştirerek rakiplere anında karşılık verebilmeyi gerektiren yeni ürün stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Takipçi stratejisi

Soru 12 : İşletmelerin mevcut ürünlerinde bazı değişiklikler yaparak özellikle küçük veya niş pazarlardaki tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzerine yoğunlaşması şeklinde ifade edilen yeni ürün stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Pazar bölümlene stratejisi

Soru 13 : Aşağıdaki bireylerin yenilik sürecinde üstlendikleri rollerden hangisi yenilikleri destekleme ve yeni fikirlerin ortaya çıkması için zemin hazırlama faaliyetlerini içermektedir?
Cevap : Sponsorlar

Soru 14 : Yeniliklere ilişkin bilgilerini paylaşmak ve tartışmak üzere yüz yüze, elektronik ortamda veya diğer iletişim kanalları aracılığıyla bir araya gelen, birbirleriyle ilişkili işletmelerden veya bireylerden oluşan topluluklara verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Yenilik toplulukları

Soru 15 :
I.İşletmenin yeni bilgileri değerlendirebilme kapasitesi
II.Yeniliği alan ve nakleden işletmeler arasındaki kültürel farklılık
III.Transfere konu yeniliğin türü ve niteliği
IV.Transferin zamanlaması
Yukarıda numaralandırılmış unsurlardan hangisi/hangileri işletmede yeniliğin transferinde etkili faktörlerdendir?
Cevap : I, II, III ve IV

Soru 16 : İşletmenin yenilik yapmak için planlı bir şekilde yürüttüğü ve neticesinde de yeni bir ürün, hizmet veya sürecin geliştirildiği yeni fikir, bilgi ve icatların ortaya çıktığı durumsal yenilik kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Planlanmış işletme faaliyetleri

Soru 17 : Yenilikle ilgili farklı kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmayı gerektiren ve işletme için gerekli olan yeni bilgi ve teknolojilerin satın alınmasını kapsayan ortaklık süreci şeklinde tanımlanan, girişimcinin yenilikle ilgili olarak kurduğu bağlantıyı ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Yenilik işbirlikleri

Soru 18 : Daha önce olmayan bir ürün/hizmet, süreç veya yöntemin geliştirilmesi ile faydaya dönüşen değişikliği ifade eden yenilik türü aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Radikal yenilik

Soru 19 : Aşağıdakilerden hangisi başarılı bir yeniliğin özelliklerinde biri olarak ifade edilemez?
Cevap : Başarılı bir yenilik için teknoloji odaklı olmak pazardaki durumu takip etmekten daha önemlidir.

Soru 20 : Giyim ürünlerinde nefes alabilen, leke tutmayan, ütü istemeyen vb. kumaşların kullanımı şeklinde karşımıza çıkan yenilik türü aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Ürün yeniliği

Soru 21 : Yeni veya büyük ölçüde değiştirilmiş ürün, hizmet ya da sürecin bir pazarlama yönteminin ya da organizasyonel yöntemin işletme içi uygulamalarda, dış ilişkilerde veya iş organizasyonunda uygulanmasını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Yenilik

Soru 22 : Yenilik sürecinde pazara ilişkin ve teknolojik bilgilerden hareketle ürün ve hizmet oluşumuna yol açacak yeni fikirlerin üretilmesine ve yenilik sürecindeki problemlerin çözülmesine katkıda bulunan aktörler aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Fikir üreticileri

Soru 23 : Aşağıdaki yenilik stratejilerinin hangisinde daha önce başkaları tarafından geliştirilen yeniliklerden ziyade öncü olan yenilikleri ortaya çıkarmaya yönelme söz konusudur?
Cevap : İlerleme stratejisi

Soru 24 : Yenilik sürecinde yenilikleri destekleyerek yeni fikirlerin ortaya çıkması için zemin hazırlayan ve yenilikçileri koruyarak yenilik sürecinde ‘akıl hocalığı’ rolünü üstlenen aktörler aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Sponsorlar

Soru 25 : Aşağıdakilerden hangisi işletmeler için yeniliğin dışsal kaynakları arasında yer almaz?
Cevap : İşletmenin üretim fonksiyonu

Soru 26 : Yeniliğin, insanların yenilik aracılığıyla elde ettiği faydanın başkaları tarafından görülerek taklit edilmesi şeklinde ifade edilen özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Yeniliğin yayılmacı özelliği

Soru 27 : Aşağıdakilerden hangisi yenilikçi bir örgüt kültürü inşa etmek için yapılması gerekenlerden biri değildir?
Cevap : Kapsamlı bir cezalandırma sistemi kurmak

Soru 28 : Yeniliğin, tüm bölüm ve çalışanları kapsayan ve bunların bütünleşik ve koordineli bir şekilde yürüttükleri faaliyet olması şeklinde ifade edilen özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Fonksiyonlar arası bütünleşmenin ürünü olması

Soru 29 : “Yeniliğin ortaya çıkması için işletmenin tüm birimlerinin birlikte ve uyumlu bir şekilde çalışması gerekir.” cümlesi ile yeniliğin aşağıdaki özelliklerinden hangisine vurgu yapılmaktadır?
Cevap : Yenilik, fonksiyonlar arası bütünleşmenin bir ürünüdür.

Soru 30 : Aşağıdakilerin hangisi yeniliğin içsel kaynaklarından biridir?
Cevap : Pazarlama birimi

Soru 31 :

I.Değişime yönelik faaliyetleri ödüllendirme sisteminin kurulması

II.Sadece işletme dışından gelen bilgilerin değerlendirilmesi

III.Örgüt üyelerinin katılımının sağlanması

IV.Değişimi destekleyen yönetim anlayışının geliştirilmesi

V.Sadece işletme içinden gelen bilgilerin değerlendirilmesi

VI.İşletmenin hem içinden hem dışından gelen bilgilerin değerlendirilmesi

Yukarıda numaralandırılmış ifadelerden hangisi/hangileri yenilikçi bir örgüt kültürünün inşası için gerekli koşullardandır?
Cevap : I, III, IV ve VI

Soru 32 : Aşağıdakilerden hangisi işletmeler için yeniliğin içsel kaynaklarındandır?
Cevap : Çalışanlar

Soru 33 : Aşağıdakilerden hangisi yeniliğin özellikleri arasında yer almaz?
Cevap : Yenilik tek aşamalı bir faaliyettir

26 Ekim 2021 

Görüşlerinizi Belirtmek İster misiniz?