KOSGEB Bölüm 13 Sınav Soru ve Cevapları

KOSGEB Bölüm 13 Sınav Soru ve Cevapları ile KOSGEB ileri düzey girişimcilik sınavına girebilir ve başarıyı yakalamanız halinde destek alabilirsiniz. Kosgeb sınavına çalışmak ve sınavda hangi sorular çıkacağını merak ediyorsanız işte size ipuçları.

Soru 1 :
I.Buluşun tekniğin bilinen durumu aşması
II.Patent başvurusunun yapıldığı tarihten önce buluş konusunda erişilebilir bir bilgi bulunmaması
III.Buluşun ilgili olduğu teknik alanda uzman bir kişi tarafından tekniğin bilinen durumundan aşikâr bir şekilde çıkarılamayacak nitelikte olması.
Yukarıda numaralandırılmış özelliklerden hangisi patentlenebilirlik kriterlerinden yenilik ile ilgilidir?
Cevap : I ve II

Soru 2 : Bir ürünün tüm üretim sürecinin belli bir yöre, bölge veya ülkede gerçekleştirildiğini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Menşe adı

Soru 3 : Buluşları korumak için kullanılan Patent ile Faydalı Model arasındaki temel fark aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Faydalı Model başvurularında “buluş basamağı” kriteri dikkate alınmamaktadır.

Soru 4 : Aşağıdaki seçeneklerden hangisi eserin meydana getirilmesiyle kendiliğinden doğan ve tescil ihtiyacına gerek duyulmayan hakkı ifade eder?
Cevap : Fikri haklar

Soru 5 : Telif Hakları’na ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Cevap : Eserin tescil edilmesi ile ortaya çıkar.

Soru 6 : Faydalı model için koruma süresi başvuru tarihinden itibaren kaç yıldır?
Cevap : 10 yıl

Soru 7 : Buluşların Patent tescili ile korunması sürecinde incelenen patentlenebilirlik kriterlerinden biri olan “Sanayiye Uygulanabilirlik” ile dikkate alınan husus aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Buluşun, sanayinin herhangi bir dalında uygulanabilir olması gerekir.

Soru 8 :
Fikri mülkiyetin ticarileştirilmesiyle ilgili aşağıda numaralandırılmış ifadelerden hangisi yanlıştır?
I.Korsan ürünlerle mücadelede önemli bir role sahiptir.
II.Buluş sahibi ve ülke ekonomisine katkı sağlar.
III.Taklit ürünlerin yaygınlaştırılmasına yol açar.
Cevap : Yalnız III

Soru 9 : Aşağıdakilerden hangisi fikri haklar kapsamında yer almaktadır?
Cevap : Sinema eserleri

Soru 10 : Coğrafi İşaret tescili kapsamında tescil edilemeyecek bazı adlar ve işaretler bulunmaktadır. Bu kapsamda aşağıda sayılanlardan hangisi coğrafi İşaret olarak tescil edilebilir?
Cevap : Bir bölgeye ait bir ürünün, özgün adıyla adlandırılması.

Soru 11 : Aşağıdakilerden hangisi fikir ve sanat eserleri üzerindeki düşünsel hakları ifade etmektedir?
Cevap : Fikri mülkiyet

Soru 12 : Aydın, yeni geliştirdiği teknolojik bir ürününün patentlenebilirlik kriterlerine uygunluğunu inceleyerek bu ürününe ilişkin ulusal patent tescili gerçekleştirmek istemektedir. Bu durumda ön araştırmasını gerçekleştiren Aydın’ın sonraki aşama için aşağıdakilerden hangisini öncelikle düzenlemesi gerektiği söylenebilir?
Cevap : Başvuru formu

Soru 13 : Bülent, yazdığı kitabın başkaları tarafından kullanılmasını istememektedir. Bu amaçla kitabının başkaları tarafından da basılmasını engellemek istemektedir. Bu yönüyle ilgili duruma ilişkin aşağıda belirtilenlerden hangisi kesinlikle doğrudur?
Cevap : Telif Hakları, eserin meydana getirilmesiyle kendiliğinden doğduğundan tescil işlemine ihtiyaç duyulmaz

Soru 14 : Aşağıdakilerden hangisi endüstriyel tasarımların örneklerinden biri değildir?
Cevap : Bir makinenin uzaktan kumanda ile kontrol edilebilmesi

Soru 15 : Telif Haklarında koruma, eser sahibinin ölümünden itibaren ne kadar süreyle geçerlidir?
Cevap : 70 yıl

Soru 16 : Bir firmanın mevcut durumda kullandığı Markaya ilişkin koruma süresi sona ermiştir (başvuru tarihinden itibaren 10 yıl geçimiştir). Mevcut Markası ile çalışmalarına devam etmeyi planlayan firmaya bu durumda nasıl bir strateji izlemesi önerilir?
Cevap : Markasının tescilini yenilemek üzere altı aylık süre içerisinde başvuruda bulunmalıdır.

Soru 17 : Patent tescil süreçlerine başlamadan önce ilgili buluşa ilişkin “Ön Araştırma” yapılması oldukça önemlidir. Aşağıdakilerden hangisi başvuru sahibince patent ön araştırması yapılabilecek kaynaklardan biri değildir?
Cevap : Avrupa Birliği

Soru 18 : Türkiye’de Sınai Hakların (Patent, Faydalı Model, Marka, Tasarım, Coğrafi İşaret, Entegre Devre Topoğrafyası) ulusal tescili konusunda yetkili kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT)

Soru 19 : Konusu; sahibinin hususiyetini taşıyan bilim, ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanatlar ve sinema eserleri olan hak aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Telif

Soru 20 : Aşağıdaki buluşlardan hangisi patentle korunabilecek buluşlardandır?
Cevap : Yeni bir otomobil tasarımı

Soru 21 : “Tasarım tescili ile bir ürünün veya nesnenin görünüm özellikleri koruma altına alınmaktadır”.
Buna göre aşağıdaki konularda yapılan başvuruların hangisi için Tasarım tescili söz konusu olabilir?
Cevap : Ürünün teknik özelliklerinin gerektirdiği tasarımlar.

Soru 22 : Patent ve tasarımı birbirinden ayıran fark için aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?
Cevap : Patent, ürünün işlevsel yönüne odaklanır; tasarım, ürünün dış görünümünü korur

Soru 23 : Aşağıdakilerden hangisi marka tescil süreci işlemlerinden biri değildir?
Cevap : İstemler

Soru 24 : Sınırlı bir süre ve yer için sahibine üçüncü kişiler tarafından buluşun izinsiz olarak üretilmesini, satılmasını, kullanılmasını veya ithal edilmesini engelleme yetkisini veren tescil aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Patent tescili

Soru 25 : Bir buluşun kime ait olduğunu gösteren ve buluş sahibine çeşitli haklar sağlayarak buluşa iktisadi bir değer katan belge aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Patent

Soru 26 : Aşağıdakilerden hangisi bir ürünün tasarım tescil kapsamı dışında kalmasına neden olan durumlardan biri değildir?
Cevap : Yenilik ve ayırt edicilik kriterlerini taşıyan tasarımlar

Soru 27 : Ulusal patent tescil süreçlerinde aşağıdakilerden hangisi başvuruya hazırlık aşaması içerisinde yer almaz?
Cevap : Şekil inceleme

Soru 28 : Tescilli tasarımların koruma süresine ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Cevap : Başvuru tarihinden itibaren 5 yıldır. Bu süre, beşer yıllık dönemler halinde yenilenmek suretiyle 25 yıla kadar uzatılabilir.

Soru 29 : Aşağıda bazı geleneksel ürün adları ve bunlara ilişkin Coğrafi İşaret tescil başvurusunda bulunan gerçek/tüzel kişiler verilmiştir. Buna göre hangi geleneksel ürün için başvuru, yetkili olmayan gerçek/tüzel kişi tarafından yapılmıştır?
Cevap : Milas Tepsi Böreği – Milas Börekçilik Ltd. Şti.

Soru 30 : Bir ürünün veya nesnenin görünüm özellikleri koruma altına alan fikri mülkiyet tescili aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Tasarım

Soru 31 : “Tasarım tescili ile bir ürünün veya nesnenin görünüm özellikleri koruma altına alınmaktadır”.
Buna göre aşağıdaki konularda yapılan başvuruların hangisi için Tasarım tescili söz konusu olabilir?
Cevap : Ürünün teknik özelliklerinin gerektirdiği tasarımlar.

Soru 32 : Coğrafi işaret tescil başvurusu yapabilecek gerçek veya tüzel kişilere ilişkin aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
Cevap : İsteyen herkes

28 Ekim 2021 

Görüşlerinizi Belirtmek İster misiniz?
Yorumlar (3 Yorum)