KOSGEB Bölüm 7 Sınav Soru ve Cevapları

KOSGEB Bölüm 7 Sınav Soru ve Cevapları ile Kosgeb belgesi almak için şartlardan bir tanesi sınavı geçebilmektir. Kosgeb sınavını geçebilmeniz için bazı çıkan soru ve cevapları sitemizde bulabilirsiniz.

Soru 1 : Aşağıdakilerden hangisi girişimcinin örnek olma sorumluluğu kapsamında ifade edilen bir davranış değildir?
Cevap : Özsermaye ile çalışma

Soru 2 : Girişimcinin tedarikçisine ve çalışanına emeğinin karşılığını zamanında ödeme sorumluluğu aşağıdaki etik ilkelerden hangisiyle açıklanmaktadır?
Cevap : Adil olma

Soru 3 :
I.Girişim, insan ve onun oluşturduğu yapılar eliyle gerçekleştirilebilir.
II.Her girişim aynı zamanda bir kaynak kullanımıdır.
III.Sosyal veya yardım amaçlı girişimlerden söz etmek mümkündür.
Girişime ilişkin yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
Cevap : I, II ve III

Soru 4 : Nazari ahlakın konularını ifade eden aşağıdaki sorulardan hangisi hürriyet problemini içermektedir?
Cevap : İyi ve kötü arasında bir seçim yapma kudretine sahip miyiz?

Soru 5 : Aşağıdakilerden hangisi ontolojik (varlık felsefesi) açıdan bizim dışımızda var olan bir gerçekliğe karşılık gelmektedir?
Cevap : Ahlak

Soru 6 : Girişimci, girişimindeki üretim faaliyetlerini bölgesinde çok fazla bulunan bir madenden gerçekleştirmektedir. Nitekim bu durumda dahi girişimci geri dönüşüm ve artık hammaddenin yeniden üretime sokulmasına azami gayret göstermektedir. Bu durum girişimcinin hangi etik ilkesi kapsamında değerlendirilmelidir?
Cevap : Kaynakları etkin kullanma

Soru 7 :
I.Bireysel sorumluluk
II.Sosyal sorumluluk
III.Örnek olma sorumluluğu
IV.Profesyonel yönetici sorumluluğu
Yukarıdaki sorumluluklardan hangisi veya hangileri girişimcinin sorumluluğu olarak değerlendirilmektedir?
Cevap : I, II ve III

Soru 8 : Girişimci, müşterilerinin her biri için bir ilişki diyagramı çıkarmış ve ilişkileri daha iyi ve uzun süreli olanlara daha fazla fiyat indirimi yapmaya karar vermiştir. Müşterileri ile ilişkisinde matematiksel anlamda eşitliğe değil; hak edene hak ettiği karşılığı verebilme ilkesine uymaya çabalamaktadır. Bu durum girişimcinin hangi etik ilkesi kapsamında değerlendirilmelidir?
Cevap : Adil olma

Soru 9 : Etik öğrenmenin bir parçası olan, işletme içi ve dışına yönelik her türlü ilişkiye yol göstermesi beklenen rehbere ne ad verilir?
Cevap : Etik rehber

Soru 10 : Aşağıdakilerden hangisi girişimcinin etik ilkelerinden bir olarak sayılmayabilir?
Cevap : Öngörülebilirlik

Soru 11 : Aşağıdakilerden hangisi işletmeler için etik ilkelerin yazılı hale getirilmesini gerekli kılan gelişmelerden biri değildir?
Cevap : Ahlaki davranışın giderek daha fazla kabul görmesi

Soru 12 : “Girişimcinin öngörülebilir olması” aşağıdaki etik ilkelerden hangisiyle açıklanmaktadır?
Cevap : Güvenilirlik

Soru 13 : Aşağıdaki seçeneklerden hangisi ahlak felsefesi ilgili değildir?
Cevap : İnsan doğasının ne olduğu

Soru 14 : Aşağıdakilerden hangisinde girişimin etik temellerini oluşturan unsurlar bir arada verilmiştir?
Cevap : Ahlaki değerler ve hukuk normları

Soru 15 : “Bir girişimci çabası olmaksızın marka, ambalaj, reklam ve benzeri yollarla haksız rekabete yol açacak eylemlere girişebilir.” ifadesi aşağıdaki etik ilkelerden hangisine ters düşmektedir?
Cevap : Dürüstlük

Soru 16 : Aşağıdakilerden hangisi bireysel ve toplumsal anlamda gündelik yaşamın düzenlenmesine yönelik kurallara işaret etmektedir?
Cevap : Ahlak

Soru 17 :
I.Dürüstlük
II.Sorumluluk bilinci
III.Şefkat
IV.Bağışlayıcılık
Girişimcinin etik zekasının yukarıdaki değerlerden hangileri ile desteklenmesi gerekir?
Cevap : I, II, III ve IV

Soru 18 : Liderlik özelliği öne çıkan girişimcilerin kendi işletmelerinde olduğu gibi sektörlerinde de ahlaki örnek olma bakımından ……………… olarak anılmaları mümkün hale gelebilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere uygun olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Etik lider

Soru 19 : Girişimler açısından etik öğrenmenin önemli bir parçası olan, işletme içi ve dışına yönelik her türlü ilişkiye rehberlik etmesi beklenen faaliyet aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Etik rehber

Soru 20 : Girişimlerin kendi çalışma konularına yönelik ürün geliştirme, üretim, tedarik pazarlama ve satış sonrası hizmetleri hangi sorumluluk alanı içerisinde yer almaktadır?
Cevap : Bireysel sorumluluklar

Soru 21 :
I.Olgusal ve tarihsel olarak yaşanan bir şey ahlak olarak nitelenebilir.
II.Ahlak, yaşanan gerçeklikle iç içedir.
III.İnsanın bireysel ve toplumsal ilişkilerini nasıl yönlendirmesi gerektiği ile ilgilidir.
IV.İyi ve kötü eylemleri belirleyecek ölçütlerin neler olabileceğinin incelenmesini esas alan bir bilim dalıdır.
Ahlak kavramına ilişkin yukarıdaki ifadelerden doğru olanlar aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?
Cevap :  I ve II

Soru 22 : Girişimcinin etik liderliği ve etik davranışların oluşumuna ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Cevap : Hafif suçlar nispeten ehemmiyetsizdir.

Soru 23 : ………. gerçek hayata ilişkin süregelen insan davranışını değerlendirir ve yön vermeye çalışırken, ……… ise felsefenin bir dalı olarak ahlaki bağıntıların niteliği üzerinde genel bir görüş elde etmeye çalışır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla gelmesi gereken kelimeler aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?
Cevap : Ahlak – Etik

Soru 24 : Her türlü girdi özelliği olan hammadde, mamul, yarı mamul, insan kaynağı ve zamanın verimli kullanılması aşağıdaki etik ilkelerden hangisinin kapsamındadır?
Cevap : Kaynakları etkin kullanma

Soru 25 : Aşağıdakilerden hangisi etik ilkelere aykırı bir davranış olarak değerlendirilmeye en uzak olan seçenektir?
Cevap : Daha fazla çalışma isteği

Soru 26 : Girişimlerin bireysel sorumluluğunu yerine getirmemesiyle birlikte ortaya çıkan toplumsal ve sosyal maliyetler aşağıdaki sorumluluk alanlarından hangisiyle ilgilidir?
Cevap : Sosyal sorumluluklar

Soru 27 : Aşağıdakilerden hangisi pazardaki güçlü konumun getirdiği dürüstlükten uzaklaşma eğilimlerinden biridir?
Cevap : Alıcı tekeline sahip olunduğu için fiyat kırmak

Soru 28 : İş dünyasında aşağıdaki yargılamalar için zemin oluşturan iş ahlakı değerlerine bakma ihtiyacı duyulmaz?
Cevap : Kar-zarar

Soru 29 : Ahlaki problemler ve bunlara ilişkin yargıların yorumlanmasına yönelik felsefi alan aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Etik

Soru 30 : Bir ekonomide girişimcinin örnek olma sorumluluğunu destekleyecek en önemli zemin olarak ifade edilen iki kavram aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Cevap : Ahlaki değerler ve hukuk normları

19 Haziran 2021 

Görüşlerinizi Belirtmek İster misiniz?
Yorumlar (1 Yorum)