KOSGEB Bölüm 6 Sınav Soru ve Cevapları

KOSGEB Bölüm 6 Sınav Soru ve Cevapları ile kosgeb sınavına hazırlanabilirsiniz. Kosgeb belgesi alabilmek için ilk şartlardan birtanesi sınavları geçebilmek bu sınavları geçebilirseniz belgenizi alabilirsiniz.

Soru 1 : Malın ayıplı olduğu teslim sırasında açıkça belli ise alıcı kaç gün içinde durumu satıcıya ihbar etmelidir?
Cevap : 2

Soru 2 : En az 7 ortakla kurulabilen ve girişimcinin sorumluluğunun sınırlı olduğu işletme türü aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Kooperatif

Soru 3 :
I.Kollektif
II.Anonim
III.Komandit
IV.Sermayesi paylara bölünmüş komandit
Yukarıda yer alan ifadelerden hangisi veya hangileri girişimlerin dövizden etkilenmesine yol açan durumları içermektedir?
Cevap : I ve III

Soru 4 : Uzun süreden beri şirketin kanunen gerekli organlarından biri mevcut olmaması veya genel kurul toplanmaması sebebiyle şirketin feshine karar verecek olan mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Asliye ticaret mahkemesi

Soru 5 :
I.Anonim
II.Limited
III.Kollektif
Yukarıdaki şirket türlerinin hangisi veya hangilerinde kurucularının, ortaklarının, pay sahiplerinin şahsiyetinden ziyade koymayı taahhüt ettikleri ya da koymuş oldukları sermayenin temsil ettiği paylar önemlidir?
Cevap : I ve II

Soru 6 : Teşebbüslerin kuruluş süreçleri hangi aşama ile tamamlanmış olur?
Cevap : Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan

Soru 7 : Bonoya ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Cevap : Yetkili temsilci imzası geçersizdir.

Soru 8 : İş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlü olan taraf öncelikli olarak aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : İşçi

Soru 9 : Aşağıdakilerden hangisi sermaye olarak konulamaz?
Cevap : Kişisel itibar

Soru 10 : Emeğin sermaye olarak konulabileceği, en az iki kişi ile kurulabilen ve girişimci sorumluluğunun sınırlı veya sınırsız olabileceği işletme türü aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Komandit şirket

Soru 11 : Aşağıdakilerden hangisi marka olarak tescil edilebilir?
Cevap : Ambalajların biçimi

Soru 12 : Ekonomik faaliyetini sermayesi ile birlikte bedenî çalışmasına dayandıran ve kazancı tacir veya sanayici niteliğini kazandırmayacak miktarda olan kimse aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Esnaf

Soru 13 :
I.Sözlü veya yazılı olarak yapılabilirler.
II.Sözleşmeden söz edebilmek için, sözleşme yapma hakkına (ehliyetine) sahip en az iki kişinin bulunması gerekir.
III.Sözleşme yapacak olan kişiler her zaman gerçek kişiler olmalıdır.
IV.Sözleşme yapma hakkı, kişinin ayırt etme gücüne sahip olması, ergin olması, kısıtlı olmaması ile ilgilidir.
Sözleşmeye ilişkin ifadelerde doğru olanlar aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?
Cevap :  I, II ve IV

Soru 14 : Çıkarma kararına karşı ortak, kararın noter aracılığıyla kendisine bildirilmesinden itibaren kaç ay içinde iptal davası açabilir?
Cevap : 3

Soru 15 : Aşağıdakilerden hangisi “basiretli davranma” kavramına en yakındır?
Cevap : Tutum ve davranışında ölçülü olan

Soru 16 : Tacirler arasında, diğer tarafı temerrüde düşürmeye, sözleşmeyi feshe, sözleşmeden dönmeye ilişkin ihbarlar veya ihtarlar aşağıdakilerden hangisi ile yapılamaz?
Cevap : Telefonla

Soru 17 : Aşağıdaki teşebbüslerden hangisini gerçek kişi tacirler kuramaz?
Cevap : Faaliyet konusu bankacılık olan firma

Soru 18 : Aşağıdakilerden hangisi marka olabilir?
Cevap : Hepsi

Soru 19 : Aşağıdakilerden hangisinde ortağın sorumluluğu sınırlıdır?
Cevap : Limited şirket

Soru 20 : Tüzel kişilik hangi anda kazanılır?
Cevap : Ticaret Müdürülüğüne tescil edildiği anda

Soru 21 : Limited şirketlerin yönetim ve temsili ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Cevap : Yönetim ve temsil yetkisi, müdür sıfatını taşıyan üçüncü kişilere verilir.

Soru 22 :
I.Çeki elinde bulunduran (çek hamili), çek bedelini elde etmek için, çeki ibraz süreleri içerisinde muhatap bankaya sunmalıdır.
II.Bir çek, düzenlendiği (keşide edildiği) yerde ödenecekse bir ay içinde muhataba ibraz edilmelidir.
III.“Emre yazılı değildir” kaydıyla veya buna benzer bir kayıtla belirli bir kişi lehine ödenmesi şart kılınan bir çek, ancak alacağın temlikiyle devredilebilir.
IV.Düzenleyenin ölümü, medenî haklarını kullanma ehliyetini kaybetmesi veya iflası çekin geçerliliğini etkilemez
Yukarıdaki çek ile ilgili ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
Cevap :  I, III ve IV

Soru 23 :
I.Bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesine yarar.
II.Kişi adları marka olarak belirlenemez.
III.Malların veya ambalajlarının biçimi marka olabilir.
IV.Marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması gerekir.
Yukarıda yer alan markaya ilişkin ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
Cevap : I, III ve IV

Soru 24 : Limited şirkette yönetim ve temsil yetkisi kime aittir?
Cevap : Müdüre

Soru 25 : Teşebbüs kurma hakkına sahip olan kişiler işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adlarına işletirlerse aşağıdaki statülerden hangisine sahip olabilirler?
Cevap : Tacir

Soru 26 : Sermayenin taahhüt edilmesinden aşağıdakilerden hangisi anlaşılmaz?
Cevap : sermayenin tamamının taahhüt edilmesi gerekir

Soru 27 : Aşağıdakilerden hangisi KOBİ olabilir?
Cevap : Hepsi

Soru 28 : Aşağıdakilerden hangisi bir kıymetli evrakın çek olarak sayılması için gerekli olan özelliklerden biri değildir?
Cevap : Ödeyecek kişinin imzası

Soru 29 : Aşağıdakilerden hangisi girişimci değildir?
Cevap : Memur

Soru 30 : Tacir ile esnaf arasındaki ayrım aşağıdakilerden hangisine göre yapılmaktadır?
Cevap : Öngörülen gelire göre

19 Haziran 2021 

Görüşlerinizi Belirtmek İster misiniz?